Retrotūrists 2024

Pasākuma noteikumi
Kārtība un drošība pasākumā.
- Pasākuma organizatora norādījumi, ir obligāti visiem dalībniekiem.
- Pasākuma dalībnieki ir paši personīgi atbildīgi par iespējamiem administratīvajiem sodiem, kuri tiem var tikt piemēroti pasākuma laikā par pārkāpumiem ceļu satiksmē vai pašvaldību saistošajos noteikumos no valsts un / vai pašvaldības iestāžu puses.
- Pasākuma laikā ekipāžām aizliegts darbināt savus spēkratus bez uzaicinājuma, kā arī braukāt pasākuma rīkošanas teritorijā nesaskaņojot savu rīcību ar organizatoru.
-Dalībnieki ir personīgi atbildīgi par savu drošību un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu. Dalībnieki ir personīgi atbildīgi par līdzbraucēju uzvedību. Dalībnieki ir informēti, ka tās nav ātrumsacensības un viņiem pasākuma laikā jāievēro satiksmes drošības un ceļu satiksmes noteikumu prasības.
- Dalībnieki apņemas nelietot alkoholu vai citas apreibinošās vielas līdz pasākuma finišam un spēkratu novietošanai norādītajā stāvlaukumā.
- Organizators ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt dalībnieka dalību pasākumā (diskvalificēt dalībnieku), ja netiek ievēroti vai tiek rupji pārkāpti sabiedriskās kārtības un drošības noteikumi.
- Dalības maksa netiek atmaksāta. Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas Nolikumā un nomināciju sarakstā.
- Organizators ir tiesīgs atteikt konkrēta dalībnieka dalību, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus.
- Līdz ar atrašanos pasākuma teritorijā, pasākuma apmeklētājs piekrīt, ka pasākuma norises laikā viņš var tikt fotografēts un filmēts un viņa attēls var tikt izmantots komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.
- Pasākuma organizatoram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt pasākuma programmu.
- Pasākuma organizatori neuzņemas atbildību par traumām, kuras dalībnieki guvuši pasākuma laikā.
- Pasākuma organizators neuzņemas atbildību par dalībnieku personīgo mantu bojājumiem, pazudušām vai nozagtām mantām.
- Pasākuma apmeklētājiem ir pienākums ievērot arī tos noteikumus un prasības, kas nav minēti šajos pasākuma noteikumos, bet kurus organizators dara zināmus pasākuma norises laikā.


Pasākuma norises laikā aizliegts:
- vērsties pret Latvijas Republikas neatkarību, teritoriālo nedalāmību, izteikt priekšlikumus par Latvijas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, aicināt nepildīt likumus;
- sludināt vardarbību, naidu, klaju nacisma, fašisma vai komunisma ideoloģiju;
- propagandēt karu, kā arī slavēt vai aicināt izdarīt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;
- izmantot, arī stilizētā veidā, bijušās PSRS, bijušo PSRS republiku un nacistiskās Vācijas karogus, to bruņoto spēku un likumības un kārtības uzturēšanas orgānu (represīvo iestāžu) izmantoto piederību identificējošo apģērbu (formas tērpus), šā apģērba elementus, kuru kopums (apģērba gabali, aksesuāri, atpazīšanas zīmes, kokardes, uzpleči, aprīkojums) pēc to vizuālā izskata nepārprotami ļauj identificēt minētos bruņotos spēkus vai represīvās iestādes, ģerboņus un himnas, nacistisko svastiku, SS zīmes, Georga lentes un padomju simbolus — sirpi un āmuru līdz ar piecstaru zvaigzni —, izņemot gadījumus, kad to izmantošanas mērķis nav saistīts ar totalitāro režīmu slavināšanu vai izdarīto noziedzīgo nodarījumu attaisnošanu vai tos izmanto izglītojošiem, zinātniskiem vai mākslinieciskiem mērķiem;
- rīkoties tādā veidā, kas rada draudus pasākuma dalībnieku vai citu personu drošībai un veselībai.
Datu apstrādes nosacījumi
- Interneta vietne retroturists.lv ir izveidota un uzturēta platforma, kas paredzēta Retrotūrists 2024 dalībniekiem – individuālām personām vai personu grupām (komandām).
- Dalībnieku reģistrācijas sistēma ir elektroniska tiešsaistes sistēma, kurā dalībnieks ievada savus personas datus, iepazīstas ar un sniedz piekrišanu šiem Noteikumiem. Personas dati tiek vākti, lai nodrošinātu dalībnieku dalību pasākumā un rezultātu apkopošanu, kā arī varētu nepieciešamības gadījumā sazināties ar pasākuma dalībniekiem. Sistēmā ir aizliegts ievadīt citu personu personas datus.
- Reģistrējoties retroturists.lv vietnē, Dalībnieks nodod šādus savus personas datus: Vārdu, Uzvārdu, e-pasta adrese, telefona numurs.
- Interneta vietnes retroturists.lv uzturētāji ir tiesīgi jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus.
- retroturists.lv dalībnieku reģistrācijas sistēmas lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram retroturists.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.
- Dalībnieks, reģistrējoties pasākumam, apliecina savu brīvu gribu dalībai pasākumā, kā arī izsaka piekrišanu vienošanās noteikumiem par dalību un savu personas datu apstrādi, ievērojot šajos Noteikumos noteikto apjomu, mērķi un termiņu.
- Dalībnieks ir informēts, ka pasākumu norises laikā Dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā vai vizuālās mākslas darba (fotogrāfijas) veidā.
- Pasākuma organizators ir tiesīgs izmantot audio, audiovizuālo un vizuālo mākslas darbu jebkādā veidā kopumā vai pa daļām, atļaut vai aizliegt tā izmantošanu ar vai bez atlīdzības, saņemt atlīdzību par izmantošanu. Šī dotā piekrišana ir spēkā visās pasaules valstīs bez laika ierobežojuma. Dalībnieks ir informēts, ka organizators izmantos šīs tiesības brīvi pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā, ir tiesīgs nodot tās tālāk trešajām personām.
Jawa rider